Критерії оцінювання

Критерії оцінювання творчого проекту(враховують оцінку за виріб і презентаційний матеріал)Рівні навчальних досягнень учнів
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Високий (10-12 балів)
Оцінки 10, 11, 12 виставляються, якщо робота планувалась учнями самостійно, вирішувалися задачі творчого характеру з елементами новизни. Вимоги до презентаційних матеріалів повністю дотримані. Вони складені в повному обсязі, чітко, акуратно. Виріб виготовлений технічно грамотно з дотриманням стандартів, відповідає естетичним вимогам. Робота індивідуальна, цікава, має високу економічну оцінку і можливість широкого застосування. Роботу або отримані результати дослідження можна використати як посібник на уроках трудового навчання чи на інших уроках.
Достатній (7-9 балів)
Оцінки 7, 8, 9 виставляються, якщо робота планувалась із несуттєвою допомогою вчителя, в учня (групи) спостерігається нестійкий потяг вирішувати задачі творчого характеру, презентаційні матеріали мають невеликі відхилення від рекомендацій. Виріб виготовлений технічно грамотно з дотриманням стандартів, відповідає естетичним вимогам. Якщо це виріб декоративно-прикладної творчості, то він виготовлений акуратно, добротно, але не має в собі виняткової новизни. Проект має хорошу економічну оцінку, можливість індивідуального застосування.
Середній (4-6 балів)
Оцінки 4, 5, 6 виставляються, якщо робота планувалась за допомогою вчителя, учень (група) проявляв ситуаційний (нестійкий) інтерес до техніки, презентаційний матеріал виконаний з відхиленнями від вимог, не дуже акуратно. Є зауваження до виготовлення виробу у плані його естетичного змісту, недотримання технології виготовлення, матеріалу, форми.
Початковий (1-3 бали)
Оцінки 1, 2, 3 за проект не виставляються. Він потребує переробки або доробки.

Оцінювання творчого навчального проекту

Оцінка за проект пропорційна внеску кожного учня та загального виконання проекту. Вчитель слідкує за співпрацею учнів у групі і при оцінюванні дотримується принципу «Один за всіх і всі за одного». У випадку невдалої співпраці учасників проекту група за власним бажанням її учасників може бути розформована і створена в новому варіанті.
Загальна оцінка є середньоарифметичною чотирьох оцінок:
1) за поточну роботу;
2) за виріб;
3) за створений учнівський презентаційний продукт (презентацію, бюлетень, саттю у блог);
4) за захист проекту.
При оцінюванні поточної роботи враховуються правильність виконання прийомів і способів роботи, раціональність виконання завдання та організації робочого місця, економне використання матеріалів, електроенергії, дотримання правил техніки безпеки, добросовісність виконання роботи, впровадження самоконтролю.
При оцінюванні виробу враховуються практична спрямованість проекту, якість, оригінальність і закінченість виробу, його естетичне оформлення, виконання завдання з ефектами новизни, економічна ефективність проекту, можливість його більш широкого використання, рівень творчості та ступінь самодіяльності учнів.
При оцінюванні учнівських презентаційних матеріалів звертається увага на повноту розкриття теми завдання, оформлення, структурування, чіткість, акуратність, правильність та якість виконання графічних завдань – схем і креслень.
При оцінюванні захисту творчого проекту враховуються аргументованість вибору теми, якість доповіді (композиція, повнота представлення роботи, аргументованість висновків), якість відповідей на запитання (повнота, аргументованість, переконливість), ділові та вольові якості виступаючого (відповідальне ставлення, прагнення досягнення високих результатів, можливість працювати з перевантаженням).
Слід пам’ятати, що оцінювання результатів творчості завжди драматичне та суперечливе. У всякому разі, не треба абсолютизувати його правильність. Ближче до об’єктивної буде рейтингова оцінка, яка включає самооцінку, середню колективну оцінку експертів та оцінку вчителя.

Комментариев нет:

Отправить комментарий